Avís legal

Dades Corporatives

  • Nom Comercial: Criand
  • Denominació Social: Criand, SL
  • Domini: www.criand.ad
  • Número de Registre Tributari: L-715733-J
  • Correu electrònic: info@criand.com 
  • Data d’inscripció en el Registre Comerç i Indústria: Novembre de 2021

Criand basa la seva activitat en esdeveniments formatius en l’àmbit de salut, en que col·laboren diferents professionals sanitaris que intervenen dins del seu marc de competències i d’acord als seus respectius codis deontològics.

En aquest apartat, es detallen els següents punts.

Usuaris

Es defineix com a tota persona física o jurídica que accedeixi o participi en qualsevol dels serveis que ofereix la societat Criand, ja sigui per via telemàtica com per modalitat presencial. Els usuaris es comprometen a acceptar i complir les disposicions que s’estableixen en aquest apartat.

Condicions d’ús de la pàgina web

Criand ofereix serveis relacionats amb la divulgació científica en l’àmbit de la salut. Es reconeix que la propietat intel·lectual de la informació tractada correspon, sense objecció, a Criand o als col·laboradors que participin amb la societat. 

Les condicions d’ús regulen la relació entre el propietari de la pàgina web, Criand, i els usuaris. L’ús responsable de la pàgina web implica la no vulneració dels drets de Propietat Intel·lectual, reproduint, copiar o distribuir de tota aquella informació proporcionada per Criand sense la deguda autorització d’aquesta.

Tanmateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat de l’espai digital, a) no projectant qualsevol tipus de difusió amb contingut delictiu i/o d’incitació a l’odi; b) no fent pràctiques que puguin ocasionar danys en el sistema informàtic de Criand; c) no suplantant la identitat ni provant d’accedir a comptes d’altres usuaris registrats a la pàgina web.

En aquest darrer punt, l’usuari es compromet en garantir l’autenticitat de totes les seves dades personals, incloent la creació d’una contrasenya que sigui confidencial per permetre un ús individual de la pàgina web. 

En resum, l’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web ni la informació oferta al mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme les condicions de l’empresa. 

L’empresa no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o en els seus continguts, encara que posarà la major diligència en què els mateixos no es produeixin. 

L’empresa es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o milloria d’aquesta. 

Qualsevol incompliment de les clàusules detallades pot generar repercussions jurídiques segons la legalitat vigent emmarcada en el Principat d’Andorra.

Modificacions

Criand es reserva el dret de modificar tant els continguts com els serveis i preus que s’ofereixin sense previ avís. 

Tanmateix, es recomana que l’usuari llegeixi amb atenció l’Avís Legal ja que les condicions d’ús poden ser objectes de modificacions en qualsevol moment.

Protecció de dades personals

El propietari Criand, SL es compromet a tractar les dades personals de cada usuari en base a la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals.

Es detalla més informació sobre el processament de les seves dades personals a l’apartat de Política de Privacitat.

Canvis i devolucions

El comprador té dret al desistiment de la compra, previst a l’article 56 de la Llei 12/2013, del 13 de juny del comerç, en el termini màxim de 7 dies hàbils, comptats a partir de la recepció de l’ordre de compra. 

Als efectes d’exercir aquest dret, el comprador ha de contactar Criand a través del correu electrònic indicat en l’apartat anterior. 

El dret de desistiment únicament podrà efectuar-se si falten més de 48 hores per la realització del taller o servei contractat. 

El desistiment comporta la devolució de l’import pagat en forma de val de compra, que podrà ser utilitzat en compres futures a través d’aquesta pàgina web. 

En cas de no poder-se celebrar finalment el taller per causes atribuibles a Criand S.L. el client podrà escollir entre la devolució de l’import del taller en forma de val de compra o l’assistència al mateix taller en una altra data.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients que es derivin de la prestació de serveis continguts en aquesta web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció del Principat d’Andorra.